Ajutor de deces

În sistemul public de pensii, în afara pensiilor, se mai pot acorda, în conditiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, şi ajutoare de deces. De această prestaţie beneficiază o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă. Dovada se poate face prin orice mijloc de probă admis de lege.

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut:
pentru anul 2016, cuantumul ajutorului de deces: 2.681 lei (în cazul asiguratului sau al pensionarului), 1.341 lei (în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului);
– pentru anul 2015, cuantumul ajutorului de deces: 2.415 lei (în cazul asiguratului sau al pensionarului), 1.208 lei (în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului);
– pentru anul 2014, cuantumul ajutorului de deces: 2.298 lei (în cazul asiguratului sau al pensionarului), 1.149 lei (în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului);

Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. Se consideră membru de familie:
a) soţul;
b) copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educarefamiliei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;
c) părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.
Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă jumătate din cuantumul câştigului salarial mediu brut.

Ajutorul de deces se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat şi se acordă, la cerere (descarcă model CTP), pe baza certificatului de deces. Acordarea ajutorului de deces nu este condiţionată de realizarea unui anumit stagiu de cotizare.
Ajutorul de deces se achită în termen de 24 de ore de la solicitare de:
a) angajator, în cazul decesului asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. I, II şi V din legea pensiilor, respectiv al unui membru de familie al acestuia
b) instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
c) casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2) din legea pensiilor, respectiv al unui membru de familie al acestuia.
În cazul în care angajatorul îşi suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia încetează prin divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege, ajutorul de deces cuvenit şi neachitat, potrivit legii, se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale.
Ajutorul de deces se achită persoanei îndreptăţite sau mandatarului desemnat, prin procură specială, de către aceasta. Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data decesului. Cuantumul ajutorului de deces solicitat se achită la nivelul cuvenit la data decesului.

ACTE NECESARE pentru obţinerea ajutorului de deces:

În conformitate cu dispoziţiile art. 41, alin. (3), din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite de autorităţile străine, au putere doveditoare în ţară numai dacă sunt înscrise sau transcrise în registrele de stare civilă române. Prin urmare:
– în cazul persoanelor, cetăţeni români, care au calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii şi care au decedat în străinătate, actele de stare civilă au putere doveditoare dacă sunt înscrise sau transcrise în registrele de stare civilă române;
– în situaţia pensionarilor sistemului public de pensii, cetăţenii străini, care au decedat în străinătate, actele de stare civilă emise de autorităţile străine vor fi însoţite de traducerea legalizată în limba română.

În cazul în care decedatul era pensionar, iar solicitantul are calitatea de:
a. SOŢ (SOŢIE)
– cerere pentru ajutor de deces;
– cupon pensie decedat;
– certificat de deces (original + copie);
– acte din care să rezulte cheltuielile de deces;
– actul de identitate al solicitantului (original + copie);
– certificatul de căsătorie (original + copie).
b. FIU (FIICĂ)
– cerere pentru ajutor de deces;
– cupon pensie decedat;
– certificat de deces (original + copie);
– acte din care să rezulte cheltuielile de deces*;
– actul de identitate al solicitantului (original + copie);
– certificatul de naştere (original + copie);
– certificatul de căsătorie (original + copie) – în cazul în care fiul (fiica) este căsătorit/ă.
c. MOŞTENITOR, TUTORE, CURATOR
– cerere pentru ajutor de deces;
– cupon pensie decedat;
– certificat de deces (original + copie);
– acte din care să rezulte cheltuielile de deces;
– actul de identitate al solicitantului (original + copie);
– actul care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator (original + copie).
d. NEPOT (NEPOATĂ)
– cerere pentru ajutor de deces;
– cupon pensie decedat;
– certificat de deces (original + copie);
– acte din care să rezulte cheltuielile de deces;
– actul de identitate al solicitantului (original + copie).

În cazul în care decedatul era membru de familie (soţ/soţie, părinte, bunic/ă, fiu/fiică), care nu a avut un drept propriu de asigurări sociale, şi s-a aflat în întreţinerea solicitantului pensionar care are calitatea de:
a. SOŢ (SOŢIE)
– cerere pentru ajutor de deces;
– cupon pensie solicitant;
– certificat de deces (original + copie);
– acte din care să rezulte cheltuielile de deces;
– actul de identitate al solicitantului (original + copie);
– certificatul de căsătorie (original + copie);
– declaraţie notarială din care să rezulte că solicitantul l-a întreţinut pe decedat şi a suportat cheltuielile de înmormântare;
– certificat eliberat de Administraţia Financiară, din care să rezulte că decedatul nu a avut venit.

b. FIU (FIICĂ) sau NEPOT (NEPOATĂ)
– cerere pentru ajutor de deces;
– cupon pensie solicitant;
– certificat de deces (original + copie);
– acte din care să rezulte cheltuielile de deces;
– actul de identitate al solicitantului (original + copie);
– certificatul de naştere (original + copie);
– acte doveditoare pentru stabilirea gradului de rudenie (original + copie);
– declaraţie notarială din care să rezulte că solicitantul l-a întreţinut pe decedat şi a suportat cheltuielile de înmormântare;
– certificat eliberat de Administraţia Financiară, din care să rezulte că decedatul nu a avut venit.

c. PĂRINTE
– cerere pentru ajutor de deces;
– cupon pensie solicitant;
– certificat de deces (original + copie);
– acte din care să rezulte cheltuielile de deces;
– actul de identitate al solicitantului (original + copie);
– certificatul de naştere al decedatului (original + copie).

Potrivit prevederilor art. 117 din H.G. nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în cazul în care sumele cu titlu de contribuţie de asigurări sociale datorate lunar bugetului de asigurări sociale de stat sunt mai mici decât sumele cu titlu de ajutor de deces, pe care, potrivit legii, angajatorii le achită direct asiguraţilor, plătitorii depun la casele teritoriale de pensii sau la casele de pensii sectoriale, după caz, cererea (descarcă model) pentru recuperarea din bugetul asigurărilor sociale de stat a diferenţei respective, împreună cu documentaţia justificativă.